Organizační uspořádání

Základní organizační jednotkou VZS je místní skupina VZS, která je oprávněna, ve smyslu Registračního řádu VZS a v souladu s posláním a úkoly VZS, rozvíjet samostatně svou činnost a rozhodovat o otázkách svého vnitřního života. Přitom je povinna respektovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy VZS.
Místní skupina VZS má jako organizační jednotka VZS právní subjektivitu dle ust.§6 odst.2 písm.c zákona č.83/1990 Sb. A je tedy ve smyslu dalších obecně závazných právních předpisů právnickou osobou.

Postavení právnické osoby vzniká MS VZS dnem její registrace u Prezidia VZS. Místní skupiny VZS v rámci své působnosti spolupracují v oblasti zdravotnických, sociálních, záchranných a dalších humanitárních služeb s územními orgány a organizačními složkami ČČK na základě koordinačních a smluvních vztahů.
Nejvyšším orgánem MS VZS je valná hromada složená ze všech členů MS VZS, kterou svolává představenstvo MS VZS nejméně jednou do roka.

V případě nutnosti může být představenstvem na žádost nejméně 60% členů nebo Prezidia VZS, svolána mimořádná valná hromada.

Místní skupina zaniká zrušením registrace:
na základě usnesení valné hromady
na základě usnesení Prezidia VZS, pokud porušuje hrubým způsobem Stanovy VZS nebo povinnosti, které má VZS jako člen ČČK

Nejvyšším orgánem VZS je Republiková konference VZS, kterou svolává Prezidium VZS nejméně 1x ročně, volební Republikovou konferenci 1x za 4 roky. V období mezi řádnými Republikovými konferencemi VZS může být svolána mimořádná Republiková konference, a to na základě rozhodnutí Prezidia VZS a nebo žádosti dvou třetin MS VZS.
Prezidium VZS je řídícím výkonným a koordinačním orgánem činnosti VZS s působností v České republice.

Prezidium VZS se skládá s prezidenta a minimálně 4 členů Prezidia VZS, volených Republikovou konferencí na dobu 4 let. Pokud se sníží počet členů Prezidia VZS doplní se na plný počet podle pořadí počtu hlasů získaných ve volbách, avšak maximálně v rozsahu 30% členů Prezidia. Při překročení této hranice je svolána mimořádná Republiková konference prezidentem VZS.