Základní principy činnosti

VZS je dobrovolným a nezávislým sdružením založeným ve smyslu ustanovení zákona č.83/1990 Sb. Ve znění později přijatých změn a doplňků a registrovaným u Ministerstva vnitra ČR dne 2.července 1990 pod č.j. VSP/1-1758/90-R, sdružujícím občany ČR, kteří dobrovolně respektují základní principy poslání a činnosti VZS a plní členské povinnosti stanovené Stanovami a dalšími vnitřními předpisy VZS. VZS jako právnická osoba je členem Českého červeného kříže (ČČK) ve smyslu Stanov ČČK. Ve své činnosti vystupuje samostatně, vlastním jménem, s povinností dodržovat právní řád ČR, Stanovy a další vnitřní předpisy VZS a plnit povinnosti člena ČČK, vyplývající ze Stanov ČČK. VZS je členem celosvětové organizace vodní záchrany – International Life Saving se statutem zakládajícího člena. Při realizaci úkolů ČČK v oblasti zdravotnických, sociálních, záchranných a dalších humanitárních služeb dle §7, odst.3 Stanov ČČK, které jsou hrazeny ze státních dotací a dotačních prostředků ČČK, VZS spolupracuje s orgány a dalšími organizačními složkami ČČK na základě koordinačních a smluvních vztahů. Přitom respektuje principy hnutí ČČK, včetně principu jednoty společnosti ČČK. Sídlem VZS je Praha.