Poslání a úkoly

Posláním VZS je organizovat a provádět preventivní a záchrannou činnost a poskytování první pomoci na bazénech, koupalištích, vodních plochách, tocích a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na materiálních hodnotách.

Při uskutečňování svého poslání spolupracuje s příslušnými orgány státní a místní správy a dalšími zájmovými organizacemi a institucemi, zabývajícími se poskytováním zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb.

VZS vychovává své členy k úctě k humánním hodnotám společnosti a k uvědomělému plnění povinností při ochraně života a zdraví.

VZS rozvijí svou činnost mezi mládeží.

VZS v rámci svého poslání plní zejména tyto úkoly:

aktivně se podílí na výuce obyvatelstva v poskytování první pomoci při záchraně tonoucích

podílí se na zdravotnickém zabezpečování sportovních a rekreačních akcí na vodě podle stanovených podmínek a na základě vzájemné dohody s pořadatelem

podílí se na provozu zařízení první pomoci provozovatelů sportovních a rekreačních zařízení v blízkosti vodních ploch.
Zajišťuje bezpečnost návštěvníků, dozor na vodě a v její bezprostřední blízkosti a plní další úkoly stanovené provozními řády příslušných sportovních a rekreačních zařízení v rámci své specializace a zdravotní odbornosti. Doporučuje a pokud tak stanoví právní předpis, nařizuje správcům vodních ploch a provozovatelům sportovních a rekreačních zařízení opatření, zajišťující bezpečnost na koupalištích a v prostorách určených k rekreaci u vodních ploch. Upozorňuje na osoby, porušující zásady bezpečného pobytu u rekreačních vodních ploch

spolupracuje s orgány řídícími záchranné akce při živelných pohromách a hromadných neštěstích

podílí se na ochraně životního prostředí u vodních rekreačních ploch, upozorňuje provozovatele na jeho narušitele

poskytuje náměty a podklady pro vydávání propagačního a instrukčního materiálu zaměřeného na bezpečný pobyt na vodě a kolem vody. Navrhuje s provozovatelem rekreačních vodních ploch jeho vhodné rozmístění a údržbu.